• Profesionální kominické práce

Vložkování komínů se provádí tehdy, když stávající zděný komín již nevyhovuje svými parametry a technickým stavem pro provoz určitého druhu spotřebiče. Vložkování komínů se provádí pomocí nerezových, keramických a plastových vložek. 

 

Vložkování komína se provádí nejčastěji z následujících příčin:

 • komínový průduch svými vlastnostmi nesplňuje požadavky které na něj klade spotřebič
 • přechod na jiný druh paliva
 • špatný tah komína
 • komín byl vyfrézován
 • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
 • v místnosti je cítit zápach spalin
 • původní vložka již neplní svůj účel

Před samotnou realizací je nutné zaměření odborně způsobilou osobou za účelem zjištění:

 • rozměrů v celé délce komínu
 • úhybů a zalomení komína
 • celistvosti a stability zdiva
 • zaústění dalších spotřebičů (především u vícepatrových budov) - případná prohlídka kamerou
 • nebezpečných míst (např. zazděný dřevěný trám)
 • možnosti kontroly a čištění komínové vložky a umístění kondenzátní jímky s dvířkovým dílem
 • zvolení správné dimenze a materiálu kterým se bude komín vložkovat

Pro vložkování požíváme pouze kvalitní certifikovaný materiál. Pouze tak jsme schopni Vám zajistit řešení se zárukou.

Keramické - komínová vložka z izostaticky lisovaného šamotu - vyznačuje se minimální nasákavostí a je možné ji použít na tuhá i plynná paliva bez omezení. Komínové vložka z technické keramiky, na tuhá i plynná paliva s vyjímkou kondenzačních kotlů. Nemá v sortimentu kolena, proto je použitelná pouze pro rovné komíny.


Kovové - nerezové pevné vložky - lze jimi sanovat jak komíny na tuhá tak i komíny na plynná paliva, oproti flexibilním vložkám se vyznačují zpravidla silnější stěnou komínové vložky, to je výhodou zejména u komínů na tuhá paliva.
Nerezové flexibilní vložky - vyrábí se ve variantách pro komíny na tuhá i plynná paliva.


Silnostěnné hliníkové - pro plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a teplotou spalin vyšší než 120°C


Plastové- plastové komínové vložky z materiálu PPH, jsou určené pro kondenzační kotle a nízkoteplotní kotle s teplotou spalin do 120 °C.

 

PAMATUJTE

že bezpečnost a zdraví Vás i Vašich nejbližších je nejen Vaším, ale i naším cílem. Díky úzké specializaci naší firmy Vám můžeme nabídnout komplexní služby, což v praxi znamená, že pro Vás a Váš dům nabízíme návrh a provedení rekonstrukce komínů, připojení spotřebiče ke komínovému průduchu (provedení kouřovodu) a konečnou výchozí revizní zprávu.To vše včetně zednických a souvisejících prací.

 

Montáž

Samotná montáž komínové vložky nepředstavuje žádný zásadní problém. U většiny komínů ji lze instalovat do původního průduchu bez větších úprav. V případě, že je průměr stávajícího průduchu nedostatečný, existují dvě možnosti, jak komín nově vyvložkovat:

Stávající komín se z jedné strany příčně ubourá tak, aby bylo možné do zdiva komínu vložit komínovou vložku. Pokud není možné, případně není vhodné bourací práce uskutečnit, komínový průduch se vyfrézuje.

 

 

Návod na montáž komínové vložky

 

Příprava komínového průduchu

Do stávajícího, řádné vyčištěného komínového tě­lesa připravíme montážní otvory. Ve většině případů postačí vysekat dva otvory a to jeden pro sopouch (napojení) a druhý pro kontrolní otvor+ vymetací dvířka, případně vysekáme otvor pro osazení středících ob­jímek.

 

Bourací práce

Nejprve vysekáme otvor pro sopouch. Poloha T- kusu (sopouch) určuje výšku napojení.  Sopouch - napojovací díl Vašeho spotřebiče. Další otvor je nutné vysekat pro vybírací dvířka ( komínová vložka s kontrolním otvorem ) a pro kondenzátní jímku. Velikost vybouraných otvorů musí zabezpečit pohodlnou montáž jednotlivých nerezových komponentů v komínovém průduchu.

Při provádění otvorů nesmí být narušena statika stávající komínové konstrukce. V případě montážních otvorů větších velikostí nebo budování otvorů do nos­ných stavebních konstrukcí doporučujeme konzultaci se statikem.

 

Montáž komínových vložek

Komínová vložky a ostatní tvarovky jsou na jednom konci rozšířené (hrdlo). Toto hrdlo je vždy při montáži nahoře. Spojování komínových vložek se provádí po vodě. Každý spoj musí být pevný a těsný a musí být zajištěn tak, aby při čištění komínových vložek nemohlo dojít k jejich rozpojení. Hloubka hrdla 50 mm zaručuje dostatečně těsný, pevný a hladký spoj. Průměr komínové vložky se nesmí zmenšovat ani zvětšovat. Vložkování musí být provedeno tak, aby byla zajištěna dilatace nerezové vložky v komínovém průduchu. (vložka nesmí být zazděna na tvrdo).

 

Samotná montáž vložky

Samotnou montáž komínových vložek začneme usazením kondenzační jímky. Do sběrače kondenzátu vsuneme komínový díl s kontrolním otvorem. Poté následuje napojovací T-kus - sopouch, který usadíme do požadované výšky pro napojení topidla. Případný výškový rozdíl mezi sopouchem a komínovým dílem s kontrolním otvorem vyřešíme přiměřeným zvednutím již dříve usazených nerezových dílů (jímka a díl s kontrolním otvorem), anebo může být tento výškový rozdíl vyrovnán nerezovou vložkou, kterou vsuneme právě mezi komínový díl s kontrolním otvorem a sopouch. Tyto vložky dodáváme ve třech různých délkách. Nerezovou vložku je možné případně zkrátit úhlovou bruskou.

 

Kondenzační jímku a díl s kontrolním otvorem doporučujeme pro lepší stabilitu komínové vložky pevně zazdít. V místě, kde T-kus prostupuje stěnou je nutné tento sopouch obalit tepelnou izolací o síle cca 15 mm. Při zazdění tak vznikne dostatečný prostor pro dilataci komínové vložky.

 

Po usazení a zazdění T-kusu (sopouch) pokračujeme s dalšími vložkami. Komínové vložky můžeme spouštět z místa vyústění komínu. Při spouštění je vhodné použít spouštěcí třmen, který uchytíme na první spouštěné vložce. Při spouštění nerezových komínových vložek je nutné dbát na správnou orientaci (hrdlo nahoře). Druhou možností je komínové vložky vsunout do komínového průduchu ze spodu. Při této variantě je nutné vybourat v komínovém tělese dostatečný otvor pro vsunutí nerezových vložek.

Úprava zdiva a ústí komínového tělesa

Vybourané montážní otvory ve zdivu komínového pláště je nutno zazdít do úrovně stávajícího zdiva a povrch omítnout štukovou omítkou.

Komínová stříška

U vložkovaných komínů musí konstrukční řešení krycí desky zajistit, aby do mezery mezi komínovým pláštěm a komínovou vložkou nevnikala srážková voda.

Provedení krycí desky komína musí zabezpečit dilataci komínové vložky v komíno­vém průduchu.

 

Bezpečnost při vyhoření

Bezpečnost při hoření uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku (vlivem špatného návrhu komína nebo kouřovodu, nevhodně zvoleného spotřebiče, špatné kvality dřeva atd.), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle utvořit povlak sazí, který mnohdy nelze odstranit mechanickými pomůckami (štětky,...). Ve zvláštních případech pak může dojít i k nekontrolovanému samovznícení sazí v komínovém průduchu. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína teploty přes 1000 °C. Těmito vysokými teplotami jsou materiály v komíně velmi silně namáhány. Proto je kvalita materiálu a dílů použitých při stavbě komína velmi důležitá a zásadní. Vysoce kvalitní materiály zaručují v případě velkých teplotních namáhání optimální funkční způsobilost.

 

ZÁVĚR

Před uvedením spotřebiče do provozu musí být na spalinovou cestu vystavena re­vizní zpráva spalinové cesty. Výše uvedený technologický postup vložkování komínů pevnými komínovými vložkami odpovídá současným poznatkům a uznaným pravidlům techniky. Odchýlení se od tě­chto předpisů při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto předpisů činíte na vlastní odpověd­nost.